Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Základné údaje


V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR), a ďalšími všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanovením zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, týmto spoločnosť MyBears s.r.o., so sídlom: Boršice 503, 687 09, Česká republika, IČO: 19087748, DIČ: CZ19087748, zapísané Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka C 132967, email: info@mybears.sk (ďalej len ,,Správca"), udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, a to za nižšie uvedených podmienok.


2. Osobné údaje, ktoré spracovávame


 • meno a priezvisko
 • poštová adresa
 • emailová adresa
 • telefónne číslo
 • dodacia adresa
 • IČO právnickej / fyzickej osoby - podnikateľa
 • DIČ klienta
 • ďalšie údaje získané od klienta

3. Účel spracovania osobných údajov


Zber informácií správcom za účelom uzatvorenia a realizácie kúpnej či inej uzatváranej zmluvy Správcu so zákazníkom a pre vymáhanie práv z kúpnej či inej uzatváranej zmluvy Správcu so zákazníkom. Zasielanie obchodných ponúk Správcom k marketingové účely a prevádzku informačného systému eshopu. Zasielaním údajov o preprave tovaru.
Kupujúci ďalej súhlasí, ak si zvolil túto možnosť, so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu, ako aj s tzv. profilovaním pre účely zasielania obchodných oznámení.


4. Doba uchovania osobných údajov


Spracovateľ je oprávnený uchovávať a archivovať všetky osobné informácie po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie a realizáciu kúpnej či inej uzatváranej zmluvy Správcom so zákazníkom, pre vymáhanie práv z kúpnej či inej uzatváranej zmluvy Správcom so zákazníkom, ako aj údajov, ktoré Správca je povinný uchovávať a archivovať na základe všeobecne platných predpisov, a to najmä na daňové či obdobné účely, vyplývajúce zo všeobecne platných predpisov České republiky.
Všetky údaje pre zasielanie obchodných ponúk Správcu a marketingové účely bodom Správcom spracované do odvolania súhlasu subjektu údajov, najdlhšie však po dobu 10 rokov od posledného nákupu. Po uplynutí tejto doby budú všetky Vami poskytnuté osobné údaje na účely Vašej registrácie zmazané alebo trvalo anonymizované.


5. Odvolanie súhlasu


S vyššie uvedeným spracovaním na marketingové účely udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné vziať kedykolvek späť, a to buď písomným odvolaním zaslaným na adresu sídla Správcu, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na email Správcu.


6. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám/spracovateľom


Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa, iba a výlučne však len v rozsahu potrebnom na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Týmto spracovateľom sú pre Správcu tieto osoby:

 • Poskytovateľ softwaru: EVici webdesign, s.r.o.
 • Poskytovateľ skladového a účtovného systému: STORMWARE s.r.o.

O prípadných zmenách dodávateľov služieb a aplikácií tretích strán budú klienti vyrozumení zmenou podmienok v informačnom emaile.


7. Podrobný rozpis dodávateľov služieb


Tito dodávatelia služieb nemajú právo na Vaše kompletné osobné údaje, ale spracovávajú vždy iba ich čiastkovú časť. Údaje, ktoré dostane, neslúžia na Vašu identifikáciu v zmysle porušenia GDPR.

 • Heureka - za účelom využiť služby Overené zákazníkmi, ktorú zabezpečuje spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727, od Vás môžeme po každom nákupe tovaru prostredníctvom zaslanej emailovej správy s dotazníkom zistiť, ako ste s nami boli spokojní. Pokiaľ by ste si zasielanie dotazníka spokojnosti nepriali, potom máte možnosť sa z neho ľahko odhlásiť.
 • Incomaker - K informovanie o nových produktoch či akčných ponukách prostredníctvom zasielaných obchodných oznámení v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, využívame platformu spoločnosti Incomaker s.r.o.. Za rovnakým účelom môžeme tiež využívať iné spoločnosti, ktoré poskytujú podobné služby.
 • Google analytics - zaznamenáva cookies a použitie webu
 • Google Ads - zaznamenáva cookies a použitie webu
 • Comgate a.s. - sprostredkováva platobnú bránu. Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chráneny platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia iba informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanou transakciou zdieľa.

Emailové dotazníky v rámci programu Overené zákazníkmi Vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3. zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz našho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz. Tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a Vašu emailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní emailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Protizasielanie emailových dotazníkov v rámci Overený zákazník môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v emaile s dotazníkom. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.


8. Poučenie o právach


Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov a čl. 13 nariadenia Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/678 (GDPR):

 • máte právo vziať súhlas kedykolvek späť,
 • máte právo na prístup k editácii a doplneniu Vašich osobných údajov,
 • máte právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov,
 • máte právo požadovať od Správcu informaciu, aké Vaše osbné údaje spracováva,
 • máte právo požadovať od Správcu vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
 • máte právo vyžiadať si u Správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo ich spracovanie obmedziť,
 • máte právo požadovať od Správcu výmaz týchto osobných údajov,
 • máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu,
 • máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi,
 • Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám, teda sa tento súhlas nevzťahuje na transfer údajov do zahraničia,
 • Správca nemenoval povereníkov na ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu na plnenie povinností v zmysle nariadenia.

Subjekt údajov vyhlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Správcovi poskytované dobrovoľne a úplne slobodne. Ak sa zákazník domnieva, že Správca vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom či nariadením GDPR, má právo požadovať vysvetlenie alebo odstránenie závadného stavu, ako aj právo podať sťažnosť na dozornom úrade, kterom je Úrad pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ).


9. Uchovávanie informácií správcom


Všetky osobné informácie zákazníka sú po uzavretí zmluvy so Správcom archivované v elektronickej forme a sú prístupné len predávajúcemu, poprípade povereným spracovateľom tohto súhlasu. Informácie sú zabezpečené proti zneužitiu tretími osobami šifrovaním, heslami a ďalšími autorizačnými údajmi, ako aj bránou firewall pre zneužitie formou diaľkového prístupu.

V prípade, že je potrebné Vaše osobné údaje spracovávať v listinnej podobe (napr. pri expedícii tovaru), budú tieto osobné údaje po nevyhnutne nutnej dobe skartované. Všetci vyššie uvedení príjemcovia Vašich osobných údajov sú zmluvne viazaní na ich riadnu ochranu.